ZARZĄDZANIE 

  • W dalszym ciągu będziemy przyczyniać się do wzrostu społecznego zaufania w gminie i powiecie, poprzez jawność, otwartość i przejrzystość rozmów, negocjacji, partycypacji i współdecydowania,
  • Wprowadzimy sprawny system pracy Rady Miejskiej poprzez zmiany regulaminowe,
  • Usprawnimy system zarządzania Urzędem Miejskim, jako całości według podstawowej zasady, że to my urzędnicy jesteśmy dla mieszkańców a nie mieszkańcy dla nas,
  • Zwiększymy skuteczność Urzędów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – dla realizacji zadań infrastrukturalnych i społecznych w mieście, sołectwach i w powiecie.
  • Wydzielimy w strukturze organizacyjnej Urzędu profesjonalny i fachowy referat odpowiedzialny za pozyskiwanie środków zewnętrznych a w szczególności z Unii Europejskiej,
  • Będziemy kontynuować pomoc mieszkańcom w regulacji stanów prawnych gruntów pod drogi dojazdowe do posesji,
  • Zadbamy o przejrzyste dla mieszkańców finanse i budżety gminy i powiatu,
  • Zdefiniujemy nowe, akceptowane przez mieszkańców priorytety inwestycyjne,
  • Wprowadzimy do budżetu gminy wydzielony budżet obywatelski oparty w szczególności na funduszach sołeckich i funduszach osiedlowych,