Ucieczka Prezydium Rady Miejskiej z sesji w dniu 25-04-2019 r.

W dniu 25 kwietnia 2019 roku na sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej doszło do kuriozalnej sytuacji, jakiej chyba nigdy nie było w historii tej Rady. Sytuację tą można obejrzeć w relacji z sesji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umdabrowatarnowska,a,1592240,nagranie-i-czesci-viii-sesji-rady-miejskiej-w-dabrowie-tarnowskiej-kadencji-2018-2023-z-25-kwietnia-.html

A powodem tej sytuacji był wniosek grupy radnych o odwołanie z funkcji Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej jak również wniosek o odwołanie członków Zgromadzenia Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w D.T..

Jako uzasadnienie do odwołania Prezydium Rady przedstawiono poniższe argumenty:

Dotychczasowe pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w D.T. przez Pana Dariusza Lizaka doprowadziło do wielu kontrowersji związanych z podejmowanymi uchwałami Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Pan Dariusz Lizak w dotychczasowym swoim działaniu nie wykazał się praworządnością, uczciwością oraz rzetelnością. Taki stan rzeczy wpływa negatywnie na efektywność pracy całej Rady, co przekładało się na brak klarownych decyzji w prowadzonych działaniach. Całokształt działań prowadzonych przez Pana Dariusza Lizaka pokazały, że nie spełniał on należycie funkcji przewodniczącego tj. nie potrafi arbitralne stanąć ponad podziałami politycznymi w Radzie Miejskiej, a jedynie reprezentował interesy swojego ugrupowania politycznego zmierzające do deprecjonowania innych radnych oraz Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej wybranych w wyborach powszechnych. Styl pracy Przewodniczącego Rady nigdy nie sprzyjał konsolidacji radnych, a wręcz przeciwnie prowadził do jeszcze większych podziałów i spowodował brak właściwej atmosfery w Radzie Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Mając na uwadze dobro Gminy Dąbrowa tarnowska uznać należy, że dalsze pełnienie funkcji Przewodniczącego rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej przez Pana Dariusza Lizaka nie gwarantuje rzetelnego i bezstronnego działania na rzecz interesu społeczności lokalnej.”

Chęć wprowadzenia zmian do porządku obrad sesji poprzez dodanie wyżej wspomnianych uchwał wyraziło poprzez głosowanie 11 radnych przy 9 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

Po tym głosowaniu Przewodniczący samowolnie ogłosił 10 minutową przerwę bez przegłosowania tej przerwy, jako wniosku formalnego. Ani statut Gminy Dąbrowa Tarnowska, ani Regulaminem Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej jak również ustawa o samorządzie gminnym nie daje przewodniczącemu uprawnień do samowolnego jednoosobowego decydowania o przerwie. Pomimo tego Przewodniczący zarządził przerwę i opuścił sale celem konsultowania złożonego wniosku z radcą prawnym Urzędu.

Po przedłużającej się przerwie (do prawie 40 minut) Przewodniczący wrócił na salę i samowolnie bez podania jakichkolwiek przyczyn ogłosił przerwę w obradach sesji do 23 maja 2019 roku. Tak jak wcześniej wspomniano brak jest podstaw prawnych do samowolnego ogłaszania przerwy w obradach przez przewodniczącego bez jednoczesnego podania przyczyn. Mógł to być jednie wniosek formalny, który zgłosił przewodniczący a który Rada Miejska powinna przegłosować i dopiero po uzyskaniu większości Rady wniosek ten mógł być wykonany. Tak, więc przewodniczący kolejny raz dał dowód braku rzetelności i praworządności, co podawane było w uzasadnieniu do jego odwołania.

Konsekwencją tego była ucieczka z sali – bo nie można tego inaczej nazwać – całego Prezydium Rady łącznie z wszystkimi radnymi PiS pomimo sprzeciwu pozostałych radnych.

Zgodnie z Kodeksem Etycznym Radnego Rady Miejskiej każdy radny a już przewodniczący w szczególności zobowiązany jest do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia funkcji radnego. Ponadto radny nie powinien podejmować działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa.

Podsumowują całą ta kuriozalną sytuację należy podkreślić, że Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady wraz z radnymi PiS wykazali się brakiem kultury politycznej, poszanowania praworządności, dobrych obyczajów oraz poczucia misji i służby publicznej w stosunku do mieszkańców gminy, które wraz ramami prawnymi tworzą, podstawowy warunek prawidłowego funkcjonowania organów władzy publicznej, w tym Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.

admin