Nowoczesna, SAMORZĄDNA gmina i powiat

Oddajemy w Państwa ręce program wyborczy kandydata na Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej oraz kandydatów do Rady Powiatu dąbrowskiego oraz kandydatów do Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, którzy reprezentują Komitat Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ. Poniższy program powstawał na bazie naszego doświadczenia w Radzie Powiatu jak i w Radzie Miejskiej, a także dzięki wnikliwej obserwacji oraz wsłuchiwania się w sugestie mieszkańców Naszego Miasta i Powiatu.

Dążymy od wielu lat poprzez naszych radnych do czynnego udziału mieszkańców gminy i powiatu w samorządzeniu, jako warunek sprawnego, uczciwego i sprawiedliwego funkcjonowania gminy i powiatu, bo tylko dzięki dialogowi z mieszkańcami, gmina i powiat mogą się rozwijać według rzeczywistych potrzeb mieszkańców.

Wierzymy, że dzięki energii i zaangażowaniu Nas mieszkańców tej gminy i powiatu możliwe są lepsze, samorządne, nowoczesne i o wysokiej, jakości życia gminy i powiat.

Przygotowując program wybraliśmy 11 zagadnień, którymi chcemy się zająć w nadchodzącej kadencji Rady Miejskiej i Rady Powiatu. W niektórych zagadnieniach będziemy kontynuowali działania podjęte przez nas w mijającej kadencji modyfikując jedynie sposób ich wykonania po to by osiągnąć większą efektywność.

Mamy nadzieję, że nasz program spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony i będzie polem do merytorycznej dyskusji na tematy nurtujące naszą gminę i powiat. Z przyjemnością wsłuchamy się w Państwa spostrzeżenia i sugestie dotyczące naszego programu. Wszelkie uwagi prosimy przekazywać na nasz adres: niezależni.pd@gmail.com lub podczas spotkań z naszymi kandydatami.

Mając głęboką nadzieję, że przedstawiony przez nas program spotka się z Państwa akceptacją, prosimy o głosy na naszych kandydatów w dniu 21 października 2018r.

 

Priorytety naszych działań:


SAMORZĄDNOŚĆ

 • Postawimy na demokratyczną edukację obywatelską zwłaszcza wśród młodzieży poprzez współpracę za Radami Sołeckimi oraz Komitetami Osiedlowymi,
 • Zapewnimy skuteczną promocję gminy oraz powiatu,
 • Zwiększymy kwoty funduszy sołeckich oraz utworzymy fundusze rad osiedli, jako element budżetu obywatelskiego,
 • Wprowadzimy pełny dostęp do informacji publicznych i pracy rady miejskiej np.: relacje internetowe posiedzeń rady miejskiej, szczegółowa informacja o posiedzeniach rady i poszczególnych komisji rady, informacja o podjętych uchwałach przez radę oraz opiniach poszczególnych komisji i wiele, wiele innych informacji, o których mieszkańcy winni wiedzieć,
 • Stworzymy stymulujące warunki do działania i rozwoju organizacji społecznych.

ZARZĄDZANIE 

 • W dalszym ciągu będziemy przyczyniać się do wzrostu społecznego zaufania w gminie i powiecie, poprzez jawność, otwartość i przejrzystość rozmów, negocjacji, partycypacji i współdecydowania,
 • Wprowadzimy sprawny system pracy Rady Miejskiej poprzez zmiany regulaminowe,
 • Usprawnimy system zarządzania Urzędem Miejskim, jako całości według podstawowej zasady, że to my urzędnicy jesteśmy dla mieszkańców a nie mieszkańcy dla nas,
 • Zwiększymy skuteczność Urzędów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – dla realizacji zadań infrastrukturalnych i społecznych w mieście, sołectwach i w powiecie.
 • Wydzielimy w strukturze organizacyjnej Urzędu profesjonalny i fachowy referat odpowiedzialny za pozyskiwanie środków zewnętrznych a w szczególności z Unii Europejskiej,
 • Będziemy kontynuować pomoc mieszkańcom w regulacji stanów prawnych gruntów pod drogi dojazdowe do posesji,
 • Zadbamy o przejrzyste dla mieszkańców finanse i budżety gminy i powiatu,
 • Zdefiniujemy nowe, akceptowane przez mieszkańców priorytety inwestycyjne,
 • Wprowadzimy do budżetu gminy wydzielony budżet obywatelski oparty w szczególności na funduszach sołeckich i funduszach osiedlowych,

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I GOSPODARKA KOMUNALNA 

 • Będziemy kontynuować poprawę stanu dróg, ulic i chodników oraz przejmowanie i budowę dróg dojazdowych do posesji,
 • W dalszym ciągu będziemy prowadzić rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz dobudowę oświetlenia ulicznego,
 • Dokończymy rozpoczęte budowy sieci kanalizacji sanitarnych w sołectwach,
 • Podejmiemy działania celem wymiany azbestowo-cementowych rurociągów sieci wodociągowych mając na uwadze wykonaną w mijającej kadencji modernizację ujęcia wody,
 • Usprawnimy wywóz odpadów komunalnych oraz system opłat za wywóz nieczystości z nastawieniem na pomoc rodzinom najuboższym,
 • Doprowadzimy do nowej organizacji połączeń komunikacyjnych dotowanych przez gminę i powiat, a realizowanych obecnie przez różnych przewoźników,

OŚWIATA

 • Przeprowadzimy debatę publiczną dotyczącą stanu gminnej oświaty i opracujemy założenia polityki oświatowej na terenie gminy, służące poprawie funkcjonowania szkół oraz opracujemy sieć szkolną i przedszkolną dostosowaną do możliwości finansowych gminy w połączeniu z subwencja oświatową,
 • Zaangażujemy kierownictwa placówek oświatowych do uczestniczenia w programach (projektach), które wzbogacą ofertę edukacyjną w tym zajęcia pozalekcyjne.
 • Wdrożymy program mający na celu długofalowe podnoszenie, jakości edukacji publicznej,
 • Wprowadzimy mechanizmy doceniania szkół, które wykazują się wysokim poziomem edukacyjnej wartości dodanej ( przeskok od bardzo niskiego poziomu na początku edukacji do poziomu przyzwoicie średniego)
 • Chcemy objąć nauczaniem przedszkolnym wszystkie dzieci w stosownym wieku poprzez uzupełnienia i racjonalizowanie sieci przedszkoli i żłobków,
 • W dalszym ciągu będziemy prowadzić inwestycje związane z modernizacja placówek oświatowych,
 • Wypracujemy szeroką ofertę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej. Rywalizacja sportowa i naukowa na terenie naszej gminy i powiatu,
 • Wprowadzimy pakiet edukacji obywatelskiej i społecznej, bez czego nie powstanie społeczeństwo obywatelskie,

BEZPIECZEŃSTWO 

Bezpieczeństwo naszych Rodzin i Dzieci jest wartością nadrzędną – w domu, w szkole, na terenie miasta, gminy i powiatu. Samorządy muszą współpracować z Mieszkańcami, Policją, szkołami i instytucjami.

 • Podejmiemy współpracę z powiatem w celu kontynuowania dalszych prac nad bezpieczeństwem przeciwpowodziowym a w szczególności opracowania koncepcji i dokumentacji zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta oraz realizacji zbiornika w Żelazówce,
 • Wprowadzimy system monitorowania wizyjnego w centrum oraz w newralgicznych punktach miasta oraz sołectw,
 • W dalszym ciągu będziemy doposażymy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczo-gaśniczy,
 • Wprowadzimy rozwiązania komunikacyjne sprzyjające bezpieczeństwu, szczególnie pieszych poprzez zwiększenie ilości sygnalizacji świetlnych, odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe ulic oraz poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego jak również poprzez budowę chodników,
 • Będziemy kontynuować oraz wdrożymy programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w zakresie: narkotyków, alkoholu, przemocy domowej, bezpiecznego Internetu oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

OPIEKA ZDROWOTNA

Każdy ma prawo do bezpłatnej, publicznej opieki zdrowotnej. Zadaniem samorządu jest ciągłe podnoszenie poziomu usług medycznych świadczonych mieszkańcom. 

 • Będziemy kontynuować współfinansowanie działalności Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w trybie i na zasadach określonych ustawą świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Stworzymy lepsze warunki do funkcjonowania systemu podstawowej opieki zdrowotnej na bazie istniejącego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
 • Będziemy prowadzić stałą analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych gminy,
 • Podejmiemy działania promujące zdrowie i profilaktykę mającą na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

 • Postawimy na drobne i średnie przedsiębiorstwa oraz współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami (ulgi podatkowe, poręczenia kredytowe, pomoc przy powstawaniu nowych firm, promowanie samozatrudnienia itp.)
 • Stworzymy dogodne warunki dorozwoju firm (głównie drobnych) na terenie gminy i powiatu,
 • Stworzymy pomoc informacyjną dla przedsiębiorców o możliwościach pozyskania środków na rozwój i tworzenie miejsc pracy,
 • Będziemy prowadzili stabilną politykę podatkową – w celu pozyskiwania „nowych inwestorów”.
 • Podejmiemy działania mające na celu opracowywanie planów zagospodarowania terenów przeznaczonych pod budownictwo przemysłowe i komercyjne w studium uwarunkowań zagospodarowania gminy,
 • Uzbroimy tereny przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego miasta na rozwój przedsiębiorczości,
 • Uruchomimy w większym zakresie roboty publiczne.

POMOC SPOŁECZNA

Solidarność z potrzebującymi pomocy jest prawnym i moralnym obowiązkiem samorządu.

 • Będziemy kontynuować współfinansowanie domu dziennego pobytu dla osób starszych „Senior-Wigor”,
 • Zwiększymy finansowanie działań gminnych ośrodków pomocy społecznej w zakresie pomocy rodzinie, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym,
 • Będziemy kontynuować działania likwidujące bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnością,
 • W dalszym ciągu będziemy współfinansować program dla dzieci z rodzin ubogich i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym przy udziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej,

KULTURA  

 • Wzmocnimy rolę kultury wśród priorytetów polityki gminnej m.in. poprzez podniesienie wydatków na kulturę (zwiększenie ilości imprez dla mieszkańców, wspieranie inicjatyw mieszkańców, itp.)
 • Wesprzemy finansowo wszystkie zespoły artystyczne funkcjonujące przy Dąbrowskim Domu Kultury a w szczególności Orkiestrę Dętą,
 • Wesprzemy odbudowę mediów lokalnych,
 • Wesprzemy Biblioteki, celem wyposażenia je w nowości wydawnicze,
 • Zwiększymy ilość i atrakcyjność imprez oferowanych przez Dąbrowski Domu Kultury,
 • Będziemy wspierali inicjatywy mieszkańców w dziedzinie kultury, szczególnie inicjatywy młodzieżowe lub angażujące młodzież – zapewnimy pomoc merytoryczną, organizacyjną oraz – w miarę możliwości – finansową.

SPORT I REKREACJA 

 • Wprowadzimy program wsparcia klubów sportowych na terenie gminy oraz istniejących sekcji sportowych,
 • Będziemy pomagać, jako gmina przy pozyskiwaniu sponsorów dla klubów sportowych,
 • Zorganizujemy cykliczne turnieje sportowe dla gminnych szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 • Udostępnimy nieodpłatnie obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji Dyrektorom szkół na potrzeby organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych,
 • Będziemy kontynuowali modernizację istniejących obiektów sportowych,
 • Stworzymy nowe place zabaw, jako miejsca przyjazne dla dzieci i rodziców.

ŁAD PRZESTRZENNY, ESTETYKA GMINY I POLITYKA MIESZKANIOWA 

 • Podejmiemy prac mające na celu opracowanie dla jak największej części gminy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego,
 • Opracujemy nową strategię zintegrowanego rozwoju przestrzennego miasta i gminy,
 • Uruchomimy i wdrożymy procesy odnowy zaniedbanych osiedli takich jak os. Kościuszki oraz obszarów wiejskich,
 • Podejmiemy działania w kierunku budowy mieszkań komunalnych z poręczeniem gminy dla rodzin, które nie mają wystarczającej zdolności kredytowej,
 • Przygotujemy nowe tereny inwestycyjne dla budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i jednorodzinnego,
 • Obok kosztownej mieszkaniowej oferty deweloperów będziemy wspierać tańsze budownictwo w ramach np. Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • Zapewnimy budowę infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych dla budownictwa,