OŚWIATA

  • Przeprowadzimy debatę publiczną dotyczącą stanu gminnej oświaty i opracujemy założenia polityki oświatowej na terenie gminy, służące poprawie funkcjonowania szkół oraz opracujemy sieć szkolną i przedszkolną dostosowaną do możliwości finansowych gminy w połączeniu z subwencja oświatową,
  • Zaangażujemy kierownictwa placówek oświatowych do uczestniczenia w programach (projektach), które wzbogacą ofertę edukacyjną w tym zajęcia pozalekcyjne.
  • Wdrożymy program mający na celu długofalowe podnoszenie, jakości edukacji publicznej,
  • Wprowadzimy mechanizmy doceniania szkół, które wykazują się wysokim poziomem edukacyjnej wartości dodanej ( przeskok od bardzo niskiego poziomu na początku edukacji do poziomu przyzwoicie średniego)
  • Chcemy objąć nauczaniem przedszkolnym wszystkie dzieci w stosownym wieku poprzez uzupełnienia i racjonalizowanie sieci przedszkoli i żłobków,
  • W dalszym ciągu będziemy prowadzić inwestycje związane z modernizacja placówek oświatowych,
  • Wypracujemy szeroką ofertę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej. Rywalizacja sportowa i naukowa na terenie naszej gminy i powiatu,
  • Wprowadzimy pakiet edukacji obywatelskiej i społecznej, bez czego nie powstanie społeczeństwo obywatelskie,