INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I GOSPODARKA KOMUNALNA 

  • Będziemy kontynuować poprawę stanu dróg, ulic i chodników oraz przejmowanie i budowę dróg dojazdowych do posesji,
  • W dalszym ciągu będziemy prowadzić rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz dobudowę oświetlenia ulicznego,
  • Dokończymy rozpoczęte budowy sieci kanalizacji sanitarnych w sołectwach,
  • Podejmiemy działania celem wymiany azbestowo-cementowych rurociągów sieci wodociągowych mając na uwadze wykonaną w mijającej kadencji modernizację ujęcia wody,
  • Usprawnimy wywóz odpadów komunalnych oraz system opłat za wywóz nieczystości z nastawieniem na pomoc rodzinom najuboższym,
  • Doprowadzimy do nowej organizacji połączeń komunikacyjnych dotowanych przez gminę i powiat, a realizowanych obecnie przez różnych przewoźników.