Co każdy powinien wiedzieć o Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej

W związku z pojawiającymi się plotkami mówiącymi o tym, że przedstawiciele gminy Dąbrowa Tarnowska chcą doprowadzić do „likwidacji wodociągów” niezbędne staje się przedstawienie pełnej informacji dotyczącej Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w D.T..
Aby w pełni zrozumieć zaistniałą sytuację oraz poznać fakty niezbędne jest zapoznanie się z całą poniższą informacją.

Pamiętamy jak poprzedni przedstawiciele gminy Dąbrowa Tarnowska (radni klubu PiS) w tymże związku bez podania zasadnych argumentów zmienili wcześniejszą uchwałę Związku dotyczącą kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w D.T., której Związek Gmin jest właścicielem. Zmiana ta dawała możliwość wynagrodzenia dla jednoosobowego Zarządu spółki RPWiK w D.T. w wysokości 30.427,50zł brutto. Pisaliśmy o tym na naszej stronie internetowej we wpisie z dnia 27 marca 2019r http://www.niezalezni.net/30-42750-zl-brutto-motywy-i-argumenty/.

Takie poczynania naszych poprzedników doprowadziły do złożenia przez grupę radnych na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2019r wniosku o odwołanie ich z pełnionych funkcji w Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji. Ostatecznie w dniu 15 maja 2019r poprzedni przedstawiciele w Związku zostali odwołania a powołano pięciu nowych przedstawicieli, którzy wspólnie z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej posiadają 6 głosów w 12-to osobowym Związku. Pozostałe 6 głosów posiadają odpowiednio 3 głosy gmina Żabno i 3 głosy gmina Olesno.

W związku z odwołaniem
poprzedników i powołaniem nowych przedstawicieli w Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w dniu 27 maja 2019r odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku, które dokonało odwołania poprzednich przedstawicieli z pełnionych funkcji w Związku oraz dokonało wyboru nowego Zarządu Związku. Na kolejnym posiedzeniu Zgromadzenia Związku w dniu 3 czerwca 2019 roku podjęto dwie uchwały:

  1. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki z o.o. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej;
  2. w sprawie zasad powoływania Członków Zarządu spółki z o.o. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej,

Pierwsza uchwała powracała do wynagrodzenia Zarządu spółki na poziomie z 2018 roku tj. wynagrodzenia stałego w wysokości do 3 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wynagrodzenia zmiennego w wysokości do 25% wynagrodzenia stałego poprzedniego roku. Ponadto uchwała ta określała cele zarządcze, czyli szereg warunków po spełnieniu, których możliwe będzie wypłacenie wynagrodzenia zmiennego (tego wcześniejsze uchwały nie przewidywały). Uchwała ta dawała możliwość miesięcznego wynagrodzenia stałego dla Zarządu w wysokości 3 * 4.585,03 zł = 13.749,09 zł brutto oraz nagrody rocznej do 25 % wynagrodzenia stałego z poprzedniego roku, co dawało możliwość maksymalnie po spełnieniu celów zarządczych do 3.437,27 zł brutto w przeliczeniu na miesiąc. 

Druga uchwała Związku, zobowiązywała Radę Nadzorczą Spółki do powoływania Członków Zarządu na każdą kolejną kadencję w ramach przeprowadzonego postępowania konkursowego oraz określała skład komisji konkursowej jak również wprowadzała konieczność zatwierdzenia regulaminu konkursu przez właściciela spółki, czyli przez Zgromadzenie Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w D.T. – w związku z tym, że kadencja Zarządu RPWiK spółki z o.o. w D.T. kończy się z końcem czerwca 2019 roku. Ponadto celem tej uchwały było zwiększenie roli właściciela spółki, którym jest Związek Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w D.T. w wyborze osób zarządzających spółką, co jest zgodne z postanowieniami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 505). Uchwałę tą wymusiła także na właścicielu spółki Rada Nadzorcza RPWiK-u, która bez konsultacji z właścicielem podjęła jeszcze w marcu 2019 roku uchwałę dotyczącą przedłużenia kadencji obecnemu Prezesowi Zarządu RPWiK-u.

O podjętych uchwałach przez Właściciela spółki RPWiK, którym jak już wcześniej wspominano jest Związek Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji poinformowano Radę Nadzorczą spółki RPWiK jeszcze tego samego dnia. Było to o tyle ważne, że na 4 czerwca 2019 roku zwołane zostało przez Prezesa Zarząd spółki posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym jedynym punktem miało być podniesienie wynagrodzenia Prezesa do wysokości 4-ro krotności przeciętnego wynagrodzenia oraz nagrody rocznej do 50% wynagrodzenia stałego z poprzedniego roku – według uchwały podjętej przez poprzedni skład Zgromadzenia Związku Gmin.

Z informacji uzyskanych od przewodniczącego Rady Nadzorczej wiadomo, że Rada Nadzorcza RPWiK-u nie przyjęła do wiadomości informacji, że podjęta została przez Właściciela spółki nowa uchwał i w dniu 4 czerwca 2019 roku podniosła Prezesowi Zarządu wynagrodzenie zgodnie ze starą uchwałą tj. do 30.427,50zł brutto.

W związku z takim postępowaniem Rady Nadzorczej spółki RPWiK na posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w D.T. w dniu 18 czerwca 2019 roku przygotowany został projekt uchwały, w którym miało nastąpić odwołanie trzech członków Rady Nadzorczej RPWiK-u, którzy byli delegowani do tej rady przez poszczególne gminy oraz miało nastąpić powołanie nowego składu Rady Nadzorczej. Ponieważ na posiedzeniu Zarządu Związku, który odbył się przed Zgromadzeniem Związku nie doszło do porozumienia, co do składu Rady Nadzorczej, która w pełni gwarantowałaby, że będzie ona dbała o interesy poszczególnych gmin a szczególności gminy Dąbrowa Tarnowska, jako największego odbiorcy usług spółki RPWiK ostatecznie na posiedzeniu w dniu 18 czerwca nie doszło do odwołania starej i powołania nowej Rady Nadzorczej RPWiK-u. Pomimo tego właściciel tj. Związek Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji wyraził swoją dezaprobatę na takie poczynania Rady Nadzorczej RPWiK-u i większością głosów przedstawicieli gminy Dąbrowa Tarnowska nie udzielił absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej za 2018 rok. Brak absolutorium dla Rady Nadzorczej należy odczytywać, jako brak zaufania dla tego składu rady ze strony Związku a w szczególności największego członka tego związku tj. gminy Dąbrowa Tarnowska. Rada Nadzorcza w tym składzie już w poprzednich latach wykazywała brak chęci współpracy z właścicielem, czyli ze Związkiem Gmin a bardziej ulegała wskazówkom Zarządu spółki.

Mając na uwadze przedstawioną powyżej sytuację Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w D.T., w którym gmina Dąbrowa Tarnowska jest największym odbiorcą usług stanowiących ok. 74 % całości usług spółki RPWiK a przy tym mająca w Związku Gmin jedynie 50% głosów zasadnym stało się przedstawienie Radzie Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej projektu uchwały o wystąpieniu gminy Dąbrowa Tarnowska ze Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w D.T.. Mając jedynie 50% głosów w Związku jesteśmy uzależnieni od dwóch pozostałych gmin tj. od Olesna i Żabna, które łącznie posiadają także 50% głosów w Związku. Biorąc pod uwagę całkowicie odmienne priorytety dla gminy Dąbrowa Tarnowska w porównaniu z pozostałymi gminami a w szczególności dotyczące działalności związanej z kanalizacją, w której gminy Olesno i Żabno nie uczestniczą, dlatego też uważamy, że najlepszym rozwiązaniem dla Dąbrowy Tarnowskiej będzie wystąpienie ze Związku.

Wystąpienie gminy Dąbrowa Tarnowska ze Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji nie będzie skutkowało „likwidacją wodociągów” jak na samym wstępie wspomnieliśmy o rozpowszechnianych plotkach wśród mieszkańców i załogi RPWiK, a spowoduje jedynie podział udziałów w spółce RPWiK proporcjonalnie do pobieranych usług. Konsekwencją tego gmina Dąbrowa Tarnowska będzie 74%-towym udziałowcem, gmina Żabno 21%-towym udziałowcem a gmina Olesno 5%-towym udziałowcem spółki RPWiK w D.T.

Jak z powyższego wynika obecny układ głosów w Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w żaden sposób nie jest korzystny dla gminy Dąbrowa Tarnowska, dlatego tez uważamy, że należy to zmienić dla dobra mieszkańców naszej gminy.

Układ głosów w Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji od początku był niekorzystny dla gminy Dąbrowa Tarnowska, ale nie mógł być inny, ponieważ nie doszłoby wtedy w 2011 roku do przejęcia od Skarbu Państwa udziałów spółki RPWiK. Gdyby udziały nie przejął Związek Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w D.T. z takim a nie innym podziałem głosów to Skarb Państwa miał w planie sprzedaż tych udziałów na wolnym rynku, co byłoby kompletnie niekorzystne dla naszej gminy, ponieważ nie mielibyśmy już żadnego wpływu na to, co dzieje się w spółce RPWiK jak również na kształtowanie cen wody i odprowadzenia ścieków. Od początku powstania Związku tj. od 2011 roku współpraca pomiędzy gminami w miarę się układała. Problemy powstały w połowie 2017 roku, kiedy Związek, jako właściciel spółki RPWiK dostosował wynagrodzenie jednoosobowego Zarządu do wytycznych zapisanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Natomiast całkowicie się pogorszyły na przełomie 2018 i 2019 roku.

A głównymi problemami było:

  1. dostosowanie wynagrodzenia Zarządu Spółki do zapisów wyżej wspomnianej ustawy;
  2. brak realizacji przez spółkę planów rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wymiany azbestowych sieci wodociągowych;
  3. wykorzystanie przez spółkę RPWiK uzyskanych dotacji na budowę oczyszczalni ścieków służącej jedynie mieszkańcom gminy Dąbrowa Tarnowska na finansowanie modernizacji ujęcia wody w Żabnie służącego wszystkim gminom. Należy w tym miejscu przypomnieć, że gminy Olesno i Żabno odprowadzenie ścieków zapewniają we własnym zakresie tj. poza Związkiem Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w D.T. oraz poza spółką RPWiK w D.T.

Podsumowując należy stwierdzić, że nastał czas, kiedy musimy tą niezdrową sytuację zmienić mając na względzie dobro naszej gminy i naszych mieszkańców, dlatego też jedynym najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie wystąpienie ze Związku Gmin ds. Wodociągów, co spowoduję jego likwidację i podział udziałów w spółce RPWiK pomiędzy wszystkie gminy uczestniczące w Związku proporcjonalnie do pobieranych usług. (74% udziałów dla Dąbrowy Tarn.)

M.J.

admin