30.427,50 zł brutto ? – Motywy i argumenty.

Fragment zapytania radnego Andrzeja Buśko z sesji z dnia 26 marca 2019 roku

Na posiedzeniu Zarządu Związku Gmin w dniu 19 lutego 2019 roku podjęta została uchwała zmieniająca wcześniejszą uchwałę Zarządu Związku z poprzedniej kadencji ws. kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki z ograniczona odpowiedzialnością Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zgodnie z tą uchwałą zwiększono możliwość wynagrodzenia części stałej członka Zarządu spółki RPWiK z trzykrotności do czterokrotności podstawy wymiaru. Na poprzedniej sesji w dniu 14 lutego 2019 roku mówiłem, co należy rozumieć przez podstawę wymiaru. Jest to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Natomiast część zmienną wynagrodzenia zwiększono z 25% do 50% wynagrodzenia podstawowego wypłaconego w poprzednim roku obrotowych.

Należy w takim razie powiedzieć, jakie to daje na dzisiaj możliwości wynagrodzenia dla Prezesa RPWiK-u w D.T., bo Zarząd w RPWiK-u jest jednoosobowy, – bo myślę, że mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej a myślę, że Żabna i Olesna także powinni wiedzieć. Czyli część stała wynagrodzenia może wynosić 4 x  5.071,25 zł = 20.285,00 zł brutto, natomiast część zmienna 50% z 20.285,00 zł = 10.142,50 zł brutto. Czyli łącznie 30.427,50zł brutto + do tego wysługa lat.

Tak dla porównania podam, że obecne wynagrodzenie Prezydent RP jest to siedmiokrotność kwoty bazowej ustalanej w budżecie państwa na dany rok + 3-y krotność kwoty bazowej, jako dodatek funkcyjny + wysługa lat. Ogółem daje to kwotę 19.169,40 zł brutto + wysługa.

Natomiast wynagrodzenie Premiera Rządu RP to wynagrodzenie zasadnicze 6,2 x kwota bazowa + 2 x kwota bazowa to dodatek funkcyjny + wysługa lat. Ogółem daje to kwotę 15.718,90 zł.

Moje pytania w związku z tym i także liczę, że odpowiedź usłyszymy dzisiaj, ponieważ są to fakty dokonane, więc nie powinno być problemu, żeby na te pytania dzisiaj odpowiedzieć:

  1. Kto był wnioskodawcą tej uchwały, ponieważ z protokołu z posiedzenia Zarządu nie można tego wyczytać a wiadomym jest jedynie, że 2-ch przedstawiciel Żabna w Zarządzie było przeciwnym tej uchwale?.
  2. Jakie były motywy i argumenty, które przemawiały za tym, aby zmienić wcześniejszą uchwałę Zarządu Związku z poprzedniej kadencji, ponieważ w protokole brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia do tej uchwały?.

Mając na względzie wcześniejsze moje porównanie wynagrodzeń myślę że motywy jakimi kierowali się nasi przedstawiciele w Związku Gmin są bardzo istotne i mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej, Żabna i Olesna powinni je usłyszeć.

admin