BEZPIECZEŃSTWO  

Bezpieczeństwo naszych Rodzin i Dzieci jest wartością nadrzędną – w domu, w szkole, na terenie miasta, gminy i powiatu. Samorządy muszą współpracować z Mieszkańcami, Policją, szkołami i instytucjami.

  • Podejmiemy współpracę z powiatem w celu kontynuowania dalszych prac nad bezpieczeństwem przeciwpowodziowym a w szczególności opracowania koncepcji i dokumentacji zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta oraz realizacji zbiornika w Żelazówce,
  • Wprowadzimy system monitorowania wizyjnego w centrum oraz w newralgicznych punktach miasta oraz sołectw,
  • W dalszym ciągu będziemy doposażymy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczo-gaśniczy,
  • Wprowadzimy rozwiązania komunikacyjne sprzyjające bezpieczeństwu, szczególnie pieszych poprzez zwiększenie ilości sygnalizacji świetlnych, odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe ulic oraz poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego jak również poprzez budowę chodników,
  • Będziemy kontynuować oraz wdrożymy programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w zakresie: narkotyków, alkoholu, przemocy domowej, bezpiecznego Internetu oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.